Motel-one Hotel und Parkhaus am Szervita Platz, Budapest (Umbau des ehemaligen OMFB Bürogebäudes und des INTERAG Parkhauses)

Motel-one Hotel und Parkhaus am Szervita Platz, Budapest (Umbau des ehemaligen OMFB Bürogebäudes und des INTERAG Parkhauses)

Budapest V.